Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt Capriccio Italiano gevestigd te Assen aan de Lekstraat 11 9406 RE, aangeduid als Capriccio Italiano KvK Groningen: 67197787, BTW NR: NL264099163B02

1.2. Koopvoorwaarden: deze Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden.

1.3. Afnemer: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Capriccio Italiano in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Onder Afnemer wordt in het bijzonder verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

1.4. Klant: iedere Afnemer van Capriccio Italiano (lees afnemer).

1.5. Schriftelijk contact: contact per postbrief, per fax en contact per elektronische post.

1.6. Mondeling contact: elke vorm van oraal contact (o.a. telefoon).

1.7. Webwinkelsysteem: de software zoals deze draait op Capriccio Italiano waar de klant gegevens in/uit de database kan voeren/halen.

1.8. Proforma factuur: officieuze modelfactuur die u dient te betalen als overeengekomen. Met de levering ontvangt u de werkelijke factuur voor uw administratie.

1.9. Producten en/of Aanbiedingen: ook het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.10. Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Capriccio Italiano aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

1.11. Order: iedere opdracht van Afnemer aan Capriccio Italiano.

1.12. Documentatie: de door of namens Capriccio Italiano ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door Afnemer

2. Algemeen & Toepasselijkheid

2.1. De Koopvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten & aanbiedingen van Capriccio Italiano en op alle met Capriccio Italiano aangegane overeenkomsten, hetzij schriftelijk, mondeling, per webwinkelsysteem of op welke manier dan ook.

2.2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

2.3. Indien de Afnemer verwijst naar toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer, dan wordt dit door Capriccio Italiano uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij hiermee uitdrukkelijk per ondertekende brief of fax is ingestemd door Capriccio Italiano.

2.4. Door het gebruik van de internetsite van Capriccio Italiano en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Afnemer deze Algemene Voorwaarden, de Aanvullende Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2.5. Capriccio Italiano is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Afnemer.

2.6. Capriccio Italiano behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.

2.7. Indien (een) bepaling(en) van deze Koopvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Koopvoorwaarden volledig van kracht blijven. Capriccio Italiano en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Capriccio Italiano niet en zijn vrijblijvend. Een aanbieding of (prijs)opgave geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Een overeenkomst tussen Capriccio Italiano en de klant komt tot stand nadat de klant:

• een bestelling heeft geplaatst op de website van Capriccio Italiano, middels het volledig en correct invullen van de hiervoor benodigde formulieren op de website van Capriccio Italiano;

• het door de klant vervolgens op ‘afrekenen’ icoon klikken op de website van Capriccio Italiano, waarmee door de Klant bevestigt wordt dat de door de Klant verstrekte gegevens juist zijn;

• van Capriccio Italiano op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Capriccio Italiano de bestelling van hierop de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging = e-mail + de proforma factuur);

• Indien de Klant dergelijke ontvangstbevestiging niet heeft ontvangen, dan dient de Klant Capriccio Italiano hiervan binnen 3 werkdagen op de hoogte te stellen. De klant ontvangt dan per E-mail of post alsnog een ontvangstbevestiging.

3.3. De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval de volgende informatie:

• een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten;

• de prijs van het product en het totaal te betalen bedrag;

• alle gegevens met betrekking tot betalen;

• klantgegevens als naam, klantnummer, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt, factuuradres (indien anders dan woonadres van de klant en/of afleveradres) en e-mailadres en telefoonnummer van de klant;

• het referentienummer van de overeenkomst;

• het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van Capriccio Italiano, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan;

• een link naar de proforma factuur die op de website van Capriccio Italiano te vinden is.

3.4. Capriccio Italiano behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de bestelling door Afnemer per schrijven wordt bevestigd.

3.5. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of zolang de voorraad strekt. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen. Wanneer dergelijke geldigheidsvermelding ontbreekt, dan is de aanbieding geldig zolang de voorraad strekt

3.6. De administratie van Capriccio Italiano geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Capriccio Italiano verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Capriccio Italiano verrichte leveringen. Capriccio Italiano erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

3.7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling of schriftelijk verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Capriccio Italiano garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4. Prijzen

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, zijn alle prijzen van Producten & Aanbiedingen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of Proforma facturen van Capriccio Italiano, uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten, het vervoer daarvan en betalingen, welke duidelijk opgegeven staan voor bevestiging van een Order.

4.2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Capriccio Italiano geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Capriccio Italiano het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.

5. Betaling

5.1. De Afnemer is het bedrag verschuldigd die door Capriccio Italiano opgemaakt is en zoals vermeld op de Proforma factuur conform artikel 3.3 van deze Koopvoorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Capriccio Italiano worden gecorrigeerd. Wanneer de Afnemer wenst de bestelling (Proforma factuur) te wijzigen en wanneer zulks binnen 24 uur door de Afnemer na het sluiten van de Overeenkomst aan Capriccio Italiano is meegedeeld, vervalt de vorige overeenkomst en zal een nieuwe overeenkomst gesloten worden door de Afnemer een nieuwe orderbevestiging te sturen.

5.2. Alle door Capriccio Italiano in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Capriccio Italiano op te schorten.

6. Levering

6.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Capriccio Italiano.

6.2. Indien Capriccio Italiano voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Capriccio Italiano.

6.3. De Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6.4. Capriccio Italiano behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

6.5. Indien Capriccio Italiano gegevens behoeft van de Afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Afnemer deze aan Capriccio Italiano ter beschikking heeft gesteld.

6.6. Indien Capriccio Italiano een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht of het niet op voorraad zijn van producten. Bij overschrijding heeft de Afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Capriccio Italiano te ontbinden, door dit schriftelijk aan Capriccio Italiano te melden.

6.7. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twintig (20) werkdagen nadat Capriccio Italiano het in artikel 6.6 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

6.8. Afnemer - niet in de hoedanigheid van consument - is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Capriccio Italiano zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 9 (tien) dagen na kennisgeving, afnemen.

6.9. Neemt Afnemer - niet in de hoedanigheid van consument - de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Capriccio Italiano is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

7. Risico-overgang

7.1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Afnemer over op het moment waarop deze aan de Afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Afnemer of van een door de Afnemer aan te wijzen derden worden gebracht. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan EUR 11.000,-. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Afnemer op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.

8. Afkoelingsperiode

8.1. Voor overeenkomsten met Afnemers - uitsluitend in de hoedanigheid van consument -, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische en/of telefonische communicatie, geldt dat deze Afnemer het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen viertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.

8.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk aan Capriccio Italiano te melden. De klant dient het product - na overleg met Capriccio Italiano - te sturen naar een door Capriccio Italiano vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

8.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Capriccio Italiano ingevolge artikel 8.1. en 8.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Capriccio Italiano deze betalingen binnen twintig (20) werkdagen nadat Capriccio Italiano het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden:

• Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik;

• Producten waarvan (de zegel van) de verpakking geopend, en/of verbroken is, worden niet teruggenomen;

• Het afgeleverde moet 100% verkoopwaardig zijn. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden Documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending;

• De retourzending moet uiterlijk op de 9e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van Capriccio Italiano zijn;

• De kosten van frankering en het risico van de retourzending zijn voor Afnemer;

9. Verzuim / ontbinding

9.1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

• de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

• na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

• de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9.2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

9.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

10. Technische eisen

10.1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Capriccio Italiano er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt.

10.2. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

11. Garantie

11.1. Capriccio Italiano garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal-en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden.
Niet onder deze garantie vallen: Producten met een beperkte houdbaarheid (zoals koffie (gemalen, bonen, pads), olie, wijn, etc.), . Hierop kunnen aanvullende garantie voorwaarden van toepasing zijn. Garantieperiode is in principe gelijk aan de op de op de ongeopende verpakking aangegeven houdbaarheids datum; mits producten aantoonbaar onder juiste omstandigheden zijn bewaard.

11.2. Capriccio Italiano verschaft de Afnemer een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

11.3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Capriccio Italiano de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, naar keuze van Capriccio Italiano vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de Afnemer zich reeds nu de vervangen zaak aan Capriccio Italiano te retourneren en de eigendom daarover aan Capriccio Italiano te verschaffen.

11.4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Capriccio Italiano, de Afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
Onder onjuist gebruik wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan:

• het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies;

• de Afnemer zelf heeft geprobeerd het gebrek te herstellen;

• een zodanig intensief gebruik dat niet meer als een normaal gebruik door een Afnemer kan worden aangemerkt;

• het laten vallen van desbetreffend product.

11.5. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Capriccio Italiano niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

11.6. De garantie vervalt bij niet-huishoudelijk gebruik, professioneel gebruik, verkoop of verhuur van de zaak.

11.7. Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

12. Onderzoek, reclames

12.1. De Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.

12.2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Capriccio Italiano te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

12.3. Een niet zichtbaar gebrek dient de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Capriccio Italiano met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Capriccio Italiano gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

12.4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de Afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de Afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Capriccio Italiano en op de wijze zoals door Capriccio Italiano aangegeven.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. De door Capriccio Italiano geleverde zaken blijven het eigendom van Capriccio Italiano totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Capriccio Italiano gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

• de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,

• eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst (en).

13.2. De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien dit recht gunstiger voor Capriccio Italiano is, tenzij Capriccio Italiano anders bepaalt.

13.3. Door Capriccio Italiano afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

13.4. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt Capriccio Italiano zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Capriccio Italiano uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Capriccio Italiano geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Capriccio Italiano haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

13.5. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Capriccio Italiano gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

13.6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Capriccio Italiano zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

13.7. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Capriccio Italiano:

• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

• alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Capriccio Italiano op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

• de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Capriccio Italiano geleverde zaken te verpanden aan Capriccio Italiano op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Capriccio Italiano;

• op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Capriccio Italiano ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

14. Incassokosten

14.1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.

14.2. De koper is jegens Capriccio Italiano de door Capriccio Italiano gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.
Dit geldt alleen indien Capriccio Italiano en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

15. Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Producten, Documentatie of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door Capriccio Italiano aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Capriccio Italiano of diens toeleveranciers, en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Koopvoorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Capriccio Italiano en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

15.2. Het is Afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

15.3. Capriccio Italiano garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Capriccio Italiano geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

15.4. Capriccio Italiano verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Capriccio Italiano zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

15.5. Afnemer zal Capriccio Italiano onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Capriccio Italiano bevoegd daartegen - mede namens Afnemer - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer Capriccio Italiano zijn medewerking verlenen.

16. Aansprakelijkheid

16.1. Indien door Capriccio Italiano geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Capriccio Italiano jegens de Afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

16.2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Capriccio Italiano beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

16.3. Onverminderd het bovenstaande is Capriccio Italiano niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Afnemer.

16.4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Capriccio Italiano of zijn ondergeschikten.

17. Overmacht

17.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

17.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Capriccio Italiano geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Capriccio Italiano niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Capriccio Italiano worden daaronder begrepen.

17.3. Capriccio Italiano heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Capriccio Italiano zijn verbintenis had moeten nakomen.

17.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

17.5. Voorzover Capriccio Italiano ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Capriccio Italiano gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

18. Geschillen

18.1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Capriccio Italiano, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Assen.
Capriccio Italiano blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

18.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19. Toepasselijk recht

19.1. Op elke overeenkomst tussen Capriccio Italiano en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

19.2. De koper heeft het recht gedurende een maand nadat Capriccio Italiano zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

19.3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

19.4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Capriccio Italiano, gevestigd te Assen, Nederland